April 4, 2024

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ PHÍ THƯỜNG TRÚ CANADA BẮT ĐẦU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2024

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vừa thông báo tăng một số phí thường trú (PR) từ ngày 30/4/2024.

Mức tăng này được áp dụng theo Quy định bảo vệ người nhập cư và người tị nạn (IRPR) của Canada, tính “theo tỷ lệ phần trăm tăng tích lũy đối với Chỉ số giá tiêu dùng của Canada do cục thống kê Canada công bố”.

Thay đổi về phí PR như sau:

Các mức tăng phí được áp dụng cho khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 3 năm 2026

 

Chương Trình Người nộp đơn Phí hiện tại Phí mới
Thường trú nhân Người nộp đơn chính, vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung như vợ chồng $515 $575
Diện Công nhân lành nghề của liên bang, Chương trình đề cử cấp tỉnh bang, Công nhân lành nghề Quebec, Chương trình nhập cư Đại Tây Dương và hầu hết các chương trình thí điểm kinh tế (Nông thôn, Thực phẩm nông nghiệp) Người nộp đơn chính $850 $950
Diện Công nhân lành nghề của liên bang, Chương trình đề cử cấp tỉnh bang, Công nhân lành nghề Quebec, Chương trình nhập cư Đại Tây Dương và hầu hết các chương trình thí điểm kinh tế (Nông thôn, Thực phẩm nông nghiệp) Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung như vợ chồng $850 $950
Diện Công nhân lành nghề của liên bang, Chương trình đề cử cấp tỉnh bang, Công nhân lành nghề Quebec, Chương trình nhập cư Đại Tây Dương và hầu hết các chương trình thí điểm kinh tế (Nông thôn, Thực phẩm nông nghiệp) Con đi cùng phụ thuộc $230 $260
Chương trình thí điểm dành cho người giúp việc tại nhà và người chăm sóc (Thí điểm người chăm sóc trẻ tại nhà và thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà) Người nộp đơn chính $570 $635
Chương trình thí điểm dành cho người giúp việc tại nhà và người chăm sóc (Thí điểm người chăm sóc trẻ tại nhà và thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà) Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung như vợ chồng $570 $635
Chương trình thí điểm dành cho người giúp việc tại nhà và người chăm sóc (Thí điểm người chăm sóc trẻ tại nhà và thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà) Con đi cùng phụ thuộc $155 $175
Doanh nhân (liên bang và Quebec) Người nộp đơn chính $1.625 $1.810
Doanh nhân (liên bang và Quebec) Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung như vợ chồng $850 $950
Doanh nhân (liên bang và Quebec) Con đi cùng phụ thuộc $230 $260
Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà và những người thân khác) Phí bảo lãnh $75 $85
Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà và những người thân khác) Người được bảo lãnh chính $490 $545
Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà và những người thân khác) Người được bảo lãnh là trẻ em (đương đơn phải dưới 22 tuổi và chưa có vợ/ chồng) $75 $85
Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà và những người thân khác) Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung như vợ chồng $570 $635
Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà và những người thân khác) Con phụ thuộc $155 $175
Người thuộc diện được bảo vệ Người nộp đơn chính $570 $635
Người thuộc diện được bảo vệ Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung như vợ chồng $570 $635
Người thuộc diện được bảo vệ Con đi cùng phụ thuộc $155 $175
Diện quan tâm nhân đạo/ Chính sách công Người nộp đơn chính $570 $635
Diện quan tâm nhân đạo/ Chính sách công Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung như vợ chồng $570 $635
Diện quan tâm nhân đạo/ Chính sách công Con đi cùng phụ thuộc $155 $175
Giấy phép cư trú $335 $375

 

IRCC cũng lưu ý rằng, ngoài trẻ em phụ thuộc và những người được bảo vệ (bao gồm cả người nộp đơn chính và tất cả các thành viên gia đình đi cùng), các nhóm người nộp đơn sau đây được miễn nộp Phí Quyền Thường trú (RPR) của Bộ:

Con được bảo lãnh (của người nộp đơn chính theo diện đoàn tụ gia đình) – con phải dưới 22 tuổi và không có vợ/chồng/bạn đời

Các đương đơn chính theo diện chính sách công và nhân đạo.

Lưu ý: Phí này thường được trả bởi tất cả những người nộp đơn xin thường trú (trừ trẻ em phụ thuộc và người được bảo vệ). Những người nộp đơn chính thuộc các diện “nhân đạo và nhân ái” và “chính sách công” chỉ được miễn phí RPR trong một số trường hợp nhất định.

Ngoài ra, IRCC cũng nêu rõ rằng những người nộp đơn xin thường trú mục “giấy phép cư trú” không đủ điều kiện để đưa các thành viên gia đình đi cùng vào đơn đăng ký PR của họ. Thay vào đó, tất cả các cá nhân đủ điều kiện nhận PR thông qua diện này phải nộp đơn với tư cách là người nộp đơn chính.

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

5  +  5  =  

error: Content is protected !!
Zalo
Hotline